logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Montenengro

Bussiness Service Office at the University of Montenengro

UCG tempus
Crnogorski English

Researchers

Krstaji? Božo
email:
www:
Adresa:
Cetinjska 2 81000 Podgorica Crna Gora
Tel:
+382 20 414 282
  

Na Elektrotehni?kom fakultetu u Podgorici je diplomirao marta 1992. godine, a magistrirao na istom 1996.
godine. Doktorsku disertaciju, pod nazivom “Novi pristup LMS adaptivnom algoritmu sa promjenljivim korakom”,
odbranio je 2002. godine na Elektrotehni?kom fakultetu u Podgorici. U zvanje docenta je izabran
09.07.2003. godine, a u zvanje vanrednog profesora 02.10.2008. godine na Univerzitetu Crne Gore. Kao autor
ili koautor je objavio preko 110 radova na me?unarodnim i doma?im ?asopisima i konferencijama. Koordinirao
je 10 medjunarodnih projekata.