logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Pretraga

Page: First Prev Next Last
Naziv Naziv entiteta Tip    
Analiza iz oblasti komunikacionih tehnologija Centar Informacionog Sistema Univerziteta Crne Gore Ostalo
Analiza sastava riblje mladji Bokokotorskog zaliva Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Ostalo
Analiza tehnologija iz oblasti paralelnog programiranja i njihova implementacija na aplikacije iz više naucnoistraživackih disciplina (DNK analize, swithch-ing tehnologje ... ) Centar Informacionog Sistema Univerziteta Crne Gore Ostalo
Centar je osnovan prije nekoliko mjeseci i trenutno su u toku pripreme za organizovanje kurseva o primjenistatistickih i ekonometrijskih metoda u SPSS-u i E views-u. Centar za statisticka istrazivanja, modeliranja i prognoze (CSIMP) Ostalo
Centar je relativno mlada organizacija koja posluje na Ekonomskom fakultetu od 2013. Centar za vannastavnu edukaciju Ekonomskog fakulteta Ostalo
Centar priprema razne seminare i obuke koje ce se iskoristiti i za promotivne svrhe, usmjerene prema najboljimsrednjosškolcima u Crnoj Gori. Centar za vannastavnu edukaciju Ekonomskog fakulteta Ostalo
Centar za saobracajno mašinska vjestacenja je formiran krajem 2008. godine i u prethodnom periodu i okviru Centra je realizovano vjestacenje oko 200 sudskih predmeta iz oblasti drumskog saobracaja i mašinstva. Centar za saobracajno mašinska vjestacenja Ostalo
Dinamika populacije, procjena biomase i MSY (maksimalno dozvoljenog nivoa iskorišcavanja) ekonomski važnihvrsta riba, rakova i glavonožaca Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Ostalo
Kako je Centar tek osnovan, jos uvijek nije ostvario znacajne rezultate, ali bi proizvod centra trebao biti sljedeci... Centar za racunovodstvo i reviziju Ostalo
Kako je Centar tek osnovan, još uvijek nije ostvario znacajne rezultate. Centar za medjunarodne projekte Ostalo
KTC je organizovao više vorkšopova i infodana Kooperativni trening centar - KTC Obuka
KTC je realizovan u 4 obuke iz „OFFICE INFORMATIKA“ za 43 polaznika Kooperativni trening centar - KTC Obuka
KTC je realizovao obuku iz softverskog paketa „CAD - Pro/ENGINEER“ za 10 polaznika Kooperativni trening centar - KTC Obuka
KTC je suorganizator Konferencija oidržavanja i proizvodnog inzenjeringa - KODIP 2012 i 2013. Kooperativni trening centar - KTC Ostalo
Laboratorija turbulentnih strujanja je upoznatim medjunarodnim casopisima: Laboratorija za turbulentna strujanja Ostalo
Mjere upravljanja živim resursima mora i njihovo ocuvanje na principima održivog razvoja Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Ostalo
Monitoring novih vrsta riba u južnom Jadranu Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Ostalo
Naucno-istraživacki radovi iz navedenih oblasti. Centar Informacionog Sistema Univerziteta Crne Gore Ostalo
Objavljen je veliki broj naucnih radova, elaborata i ekspertiza u vezi sa naukom o moru, ekologiji i zastiti obale i moraCrne Gore Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Ostalo
Obuke za studente za rad na društvenim istraživanjima. Centar za društvena istraživanja Fakulteta politickih nauka Obuka
Odredjivanje selektivnosti i štetnosti pojedinih ribolovnih alata Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Ostalo
Organizacija razlicitih treninga na UCG Centar za podršku istraživanjima i razvoju na UCG Obuka
Osnivanje nacionalne baze podataka o moru sa preko 2 miliona podataka. Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Ostalo
Osposobljavanje studenata za upotrebu razlicitih mjernih instrumenata u fizioterapiji u svakodnevnoj klinickoj praksi (Bergova skala balansa, Fugl-Mayer test kod hemi-plegija, test motornog razvoja, FIM- functional independence measure Centar za nauku Fakulteta primijenjene fizioterapije Obuka
Patenti Centar za transportne mašine i metalne konstrukcije - CETIM Patent
Podrška u apliciranju za nekoliko evropskih projekata razli?itim jedinicama Univerziteta Crne Gore Centar za podršku istraživanjima i razvoju na UCG Ostalo
Podrška u izradi nekih strateških dokumenata na UCG Centar za podršku istraživanjima i razvoju na UCG Strategija
Pokretanje infrastrukture za podršku paralelnom programiranju i eLearning-u. Centar Informacionog Sistema Univerziteta Crne Gore Ostalo
Pored ostalog, trenutno se radi na razvoju terenskog mobilnog robota Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Ostalo
Procjena biomase pelagicnih resursa primjenom DEP (Daily Egg Production) metode kao i akusticnom metodom(ehosondiranjem) Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Ostalo
Projekti izrade konstrukcija Centar za transportne mašine i metalne konstrukcije - CETIM Ostalo
Projektovani su i implementirani brojni sistemi upravljanja. Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Ostalo
Promocija istrazivackih potencijala UCG Centar za podršku istraživanjima i razvoju na UCG Ostalo
Razvoj novih bioaktivnih supstanci iz morskih organizama Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Ostalo
Realizacija nekoliko evropskih projekata Centar za podršku istraživanjima i razvoju na UCG Ostalo
Redovno se radi tehnicka dijagnoza stanja proizvodne opreme Termoelektrane Pljevlja Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Ostalo
Sastav prilova (discarda) Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora Ostalo
Skolovanje mladjih ljudi Laboratorija za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Obuka
Strucne prakse Kooperativni trening centar - KTC Obuka
U hronologiji naucnoistraživacke misije, Institut za sociologiju i psihologiju je bio inicijator više naucnoistraživackihprojekata koji su od nacionalnog znacaja. Kao najznacajnije navodimo sljedece naucne rezultate: Institut za sociologiju i psihologiju Ostalo
U toku trajanja projekta (masinski fakultet je u projektu vec 5 godina) centar je postigao sve planovima definisanerezultate koji su predvidjeni od strane evropskog koordinatora i finansijera. Evropski Centar za Informacije i Inovacije EIICM Ostalo
Za industrijske partnere je projektovano više mašina i uredjaja. Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku Ostalo
Zahvaljujuci strucnom timu, tradiciji i postojecoj infrastrukturi, Centar je prepoznat ne samo na nacionalnom vec i medjunarodnom nivou. O tome govore partnerstva sa relevantnim institucijama, ucesce u medjunarodnim i nacionalnim projekti Centar za telekomunikacije Ostalo