logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Transfer znanja

 

Kako bi se mogli razumjeti postojeći mehanizmi podrške, neophodno je dati i kratak pregled organizacije i načina funkcionisanja Univerziteta. Naime, do 2003. godine, Univerzitet Crne Gore je imao neintegrisanu organizaciju, gdje je svaki od fakulteta i instituta funkcionisao kao posebno pravno lice, pod Univerzitetom kao krovnom organizacijom. Od 2003. Naovamo, Univerzitet mijenja način organizacije, uvođenjem integrisanog modela odnosno funkcionisanja kao jedinstvenog pravnog lica. Međutim, određeni nivo samostalnosti univerzitetskih jedinica postoji i sada, što se naročito ogleda u naučno-istraživačkoj djelatnosti, odnosno aktivnostima koje podržavaju nadležna ministarstva kroz svoje programe. Sa druge strane, za sada ne postoje mehanizmi podrške države aktivnostima podrške koje se sa centralnog nivoa obezbjeđuju za sve jedinice Univerziteta.

Na centralnom nivou postoji Servisni centar za podršku istraživanjima i razvoju, koji je uspostavljen kroz EU projektnu podršku (TEMPUS program), koji je prepoznat kao jezgro centra za transfer tehnologija. Trenutno, Centar je više fokusiran na servisnu funkciju, koja se ogleda u pružanju pomoći prilikom pripreme prijava za različite EU grantove, vođenje strukturnih projekata na nivou Univerziteta, zajedno sa drugim centralnim jedinicama – Kancelarijom za međunarodnu saradnju, Centrom za kvalitet, Centrom informacionog sistema, Univerzitetskom bibliotekom. Veliki dio ovih zajedničkih aktivnosti se odnosi na reformu i jačanje istraživačke i inovativne komponente Univerziteta, poput obuke mladih istraživača, pitanja plagijarizma, informacijske pismenosti, standardizacije u evaluaciji u  istraživanjima i inovacijama, obuke evaluatora, itd.

Kroz različite vidove obuke, Centar je u vezi sa privrednim subjektima u zemlji, zatim sa predstavnicima različitih agencija, kao i pojedincima, a trenutno je, kroz aktivnosti RTDI evaluacije, u toku je i uspostavljanje saradnje sa izvjesnim brojem malih i srednjih preduzeća.