logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Univerzitet Crne Gore


 

Univerzitet Crne Gore je osnovan 29. aprila 1974. godine. Te godine, tri fakulteta: Ekonomski, Tehnički i Pravni iz Titograda, dvije više škole: Pedagoška akademija iz Nikšića i Viša pomorska škola iz Kotora i tri samostalna naučna instituta: Istorijski, Poljoprivredni i Institut za biološka i medicinska istraživanja iz Titograda, udružili su se u Univerzitet u Titogradu. Godinu dana nakon osnivanja promijenio je ime u Univerzitet “Veljko Vlahović”, a 1992. godine dobija ime Univerzitet Crne Gore. U trideset godina svog postojanja Univerzitet se razvijao u duhu vremena i narastajućih potreba Crne Gore. 

 

 

Na osnovnim studijama Univerziteta Crne Gore studenti se upisuju na 77 studijskih programa. Od toga je 61 akademskih (79%) i 16 primijenjenih (21%) studijskih programa. Nastava se organizuje u 10 gradova Crne Gore- u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Bijelom Polju, Beranama, Pljevljima, Herceg- Novom, Baru, Budvi i na Cetinju. Ukupan broj studenata na Univerzitetu Crne Gore je 20475. Na Univerzitetu ima ukupno 1.170 zaposlenih.

 

 

Univerzitet Crne Gore je organizovan kao i većina evropskih univerziteta. Univerzitetom upravlja Upravni odbor, a rukovodi Rektor. Najviše akademsko tijelo je Senat Univerziteta. Fakultetima rukovode dekani, a institutima direktori. Na fakultetima, odnosno institutima najviša akademska tijela su nastavno-naučna, odnosno nastavno-umjetnička vijeća. Najviše tijelo studenata je Studentski parlament. Predstavnici studenata biraju se i u sve organe Univerziteta i fakulteta.