logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Uslovi takmičenja

Ko može učestvovati?

Za takmičenje se mogu prijaviti studenti osnovnih, master i doktorskih studija na univerzitetima u Crnoj Gori, i to u timu od 2 do 4 člana. Istraživači i profesori takođe mogu biti članovi tima.

 

Povjerljivost podataka

Prilikom registracije na platformi, svaki takmičar će potpisati elektronsku verziju Ugovora o povjerljivosti. S obzirom da se ideja prijavljuje na platformi kao poslovna i podjeljena sa članovima tima, do trenutka slanja ideje na ocjenjivanje ona će biti vidljiva samo članovima tima.  

U istoriji svake ideje, jasno će biti definisano ko je vlasnik ideje i kada je ona prijavljena na INNO platformu, pa su prava intelektualne svojine definisana na početku.

Kada tim pošalje ideju na ocjenjivanje, svi koji su uključeni u proces ocjenjivanja, počev od recenzenata iz Kancelarije za poslovnu podršku, članova Evaluacionog komiteta (profesori, istraživači, predstavnici poslovnih inkubatora, predstavnici studentskih organizacija) pa sve do članova Selekcionog komiteta, potpisaće Ugovor o povjerljivosti koji se odnosi na sve informacije koje su primljene u okviru jedne ideje.

 

Podrška takmičarima

Univerziteti i poslovni inkubatori će organizovati najmanje tri obuke za takmičare, sa nekoliko modula koji se odnose na preduzetništvo, inovacije, zaštitu intelektualne svojine, poslovno planiranje, finansijski menadžment, itd. Učešće u obukama je obavezno za timove, tj. bar jedan član tima je obavezan da učestvuje pošto će obuke biti usmjerene na razvoj i pripremu biznis plana.

Pored toga, svakom timu će biti obezbjeđena mentorska podrška u trajanju od 4 sata. Mentori su iz redova profesora, uspešnih preduzetnika i eksperta iz poslovnog sektora, zavisno od ideje.

Osoblje Kancelarije za poslovnu podršku biće na raspolaganju članovima tima za konsultacije u vezi sa različitim aspektima razvoja ideje i korišćenjem INNO platforme.

 

Ocjenjivanje

Kada se ideja pošalje na ocjenjivanje, osoblje BSO će proslediti ideju dalje do ocjenjivača, u zavisnosti od vrste ideje i oblasti za koju je vezana. Svaki od ocjenjivača će izvršiti procjenu poslovnog potencijala ideje na osnovu definisanih kriterijuma.

S obzirom da će u ocjenjivanje biti uključena tri ocjenjivača, konačna ocjena biće dobijena kao zbir prosječnih individualnih ocjena za svaki od kriterijuma pomnoženih njegovim apsolutnim težinskim koeficijentom. Na osnovu tog rezultata, biće sastavljena rang lista.

Šest najboljih ideja na lokalnom takmičenju će proći u sljedeću fazu (lokalni pitch decks), a ocjena na ovom delu će imati težinski faktor 40%.

Svaki univerzitet će formirati lokalni Selekcioni komitet do marta 2015. u kome će biti pet članova (dva člana sa univerziteta, jedan iz poslovnog inkubatora i dva gostujuća člana sa drugih univerziteta). Komitet će ocjenjivati sedmo-minutne pitch deck prezentacije. Težinski faktor za ovu kategoriju će biti 60%.

Dva najbolja tima sa svakog od lokalnih takmičenja u Regionu će učestvovali na Regionalnom finalnom takmičenju, gdje će težinski faktor za ocjene sa lokalnog takmičenja biti 60%, a ostatak ocjene (40%) će biti ocjena sedmo-minutne pitch deck prezentacije.

 

Obuke

Imajući u vidu da će osnova za ocjenjivanje i rangiranje ideja biti biznis plan, da bi svi učesnici imali istu podršku u toku takmičenja, start-up obuke koje realizuju poslovni inkubatori na WBCInno projektu (BIC, BINS, BITF, ICBL, BIPG) će biti unificirane, i obuhvatiće 4 modula:

  1. Razvoj poslovnog modela
  2. Validacija poslovnog modela
  3. Finansiranje start-up preduzeća
  4. Kratke usmene prezentacije (elevator pitch)

 

Univerziteti će realizovati i dodatne obuke koje se tiču inovacija, zaštite intelektualne svojine, kreativnosti, tj. iz onih oblasti koje su relevantne za predstavljanje ideja i potrebe takmičara:

  1. Metodološki vodič za inovacije
  2. Upravljanje intelektualnom svojinom
  3. Kreativno rješavanje problema