logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Centar za podršku istraživanjima i razvoju na UCG (Centar)
Univerzitet Crne Gore
www:
Home page
email:
rdcentar@ac.me

• Unapredjenje ijacanje istrazivacke kulture na Univerzitetu, vrijednosti, istrazivacke misije i vizije i vodjstva u
okviru prioriteta Univerziteta, a uz pomoc Savjetodavnog odbora Servisnog centra
• Organizovanje i priprema sve univerzitetskog planiranja u istrazivanju kao i razvoj kljucnih istrazivackih politika
• Prikupljanje i izvještavanje vezano za istrazivacku djelatnost na nivou Univerziteta, izrada mjera za napredak
i ucinak u istrazivanju, razvoj centralne istrazivacke baze podataka za pracenje prijedloga projekata upu?enih
razlicitim agencijama, publikacija i citiranosti
• Finansijsko, departmansko i pruzanje drugih administrativih usluga, ukljucuju?i i upravljanje ljudskim resursima
i krupne nabavke na nivou Univerziteta,
• Promovisanje istrazivanja na nivou Univerziteta (PR),
• Pomoc istrazivacima u pripremi predloga projekata,
• Organizacija radionica namijenjenih pisanju projektnih predloga, koje ce voditi uspješni aplikanti i vodeci
eksperti, organizovanje istraživacih treninga i mentorstva na temu kako sprovoditi dobro istrazivanje, finansijskim
mogu?nostima i odgovornom vodjenju istraživackih ugovora, ,
• Orijentacija novih istrazivaca,
• Pracenje usaglašenosti aktivnosti Univerziteta sa standardima vezanim za ljudske i životinjske predmete
istraživanja, toksicne supstance i hazarde životne sredine,
• Podsticanje i koordinacija inter i multidisciplinarnog istraživanja, uz pomoc Savjetodavnog odbora Servisnog
centra,
• Omogucavanje ucesca fakulteta u bazi istrazivackih eksperata, u saradnji sa fakultetima i institutima,
• Održavanje veza sa Vladinim agencijama kako bi se omogucilo da Univerzitet ispuni svoju ulogu u ekonomskom
i društvenom razvoju,
• Pregovaranje velikih ugovora sa fondacijama i privredom,
• Komercijalizacija istraživanja, ukljucujuci prava intelektualne svojine, kako bi se olakšalo sprovodjenje
istraživanja podržanog od privrede.

Prezime i ime email Matična institucija
true Jacimovic Vladimir rdcentar@ac.me Univerzitet Crne Gore
Knezevic Tatjana Univerzitet Crne Gore
Vujicic Jovana Univerzitet Crne Gore

• Realizacija nekoliko evropskih projekata;
• Podrška u apliciranju za nekoliko evropskih projekata razlicitim jedinicama Univerziteta Crne Gore;
• Organizacija razlicitih treninga na UCG;
• Promocija istraživackih potencijala UCG;
• Podrška u izradi nekih strateških dokumenata na UCG.

Kontakt osoba
email:
rdcentar@ac.me
www:
visit page
Adresa:
Cetinjski put 2, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel:
+382 20 414 247