logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Centar za medjunarodne projekte (Centar)
Ekonomski fakultet
www:
Home page
email:
milena87@t-com.me

Aktivnosti koje ce se sprovoditi u okviru Centra za medjunarodne projekte su sljedece:
• kontinuirano pracenje i razmatranje objavljenih konkursa za prijavu medjunarodnih naucno-istrazivackih projekata,
obavjestavanje akademskog osoblja o istim, a sve u cilju pribavljanja sredstava iz medjunarodnih fondova
(TEMPUS, IPA, FP7, EUREKA...);
• angazovanje prilikom kreiranja projektne ideje u procesu pripreme i prijave medjunarodnog projekta;
• priprema administrativne dokumentacije i vodjenje kompletne prepiske u vezi sa prijavom i realizacijom projekta;
• pracenje i evidentiranje rezultata na projektima, izrada izvjestaja o rezultatima projekta kao i pomoc u vodjenju,
koordiniranju aktivnosti i prezentiranju medjunarodnih projekata;
• kreiranje i odrzavanje baze medjunarodnih projekata Fakulteta;
• organizovanje radionica, predavanja i (medjunarodnih) konferencija na temu projekata u saradnji sa
odgovarajucim institucijama;
• objavljivanje knjiga i zbornika radova koji su u vezi sa projektima;
• podsticanje partnerstva sa relevantnim institucijama u zemlji i inostranstvu.
Pored radionica koje se organizuju na temu projektnog menadzmenta, aktivnost Centra moze biti usmjerena i
na podrsku u realizaciji apliciranja za projekte finansirane od strane fondova Evropske unije zainteresovanim
organizacijama i pojedincima. Aktivnosti koje bi Centar sprovodio u ovom dijelu se odnose na pripremu projekta,
sprovodjenje projekta kao i saradnju u realizaciji samog projekta.

 

Prezime i ime email Matična institucija
true Radonjic Milena milena87@t-com.me Ekonomski fakultet

Kako je Centar tek osnovan, još uvijek nije ostvario znacajne rezultate.

Osim usluga koje su usmjerene internom akademskom osoblju, Centar može pružati usluge i zainteresovanim
subjektima van Fakulteta (razlicite državne institucije, preduzeca, pojedinci...). Ovo se prvenstveno odnosi na organizovanje
radionica i kurseva na temu prijavljivanja i vodjenja medjunarodnih projekata (projekti finansiranja Evropske
unije, tehnike planiranja i vodjenja projekata, finansijsko vodjenje projekata, upravljanje rizicima itd.). Pored
tih radionica, Centar bi mogao organizovati i slicne radionice prema posebnim zahtjevima narucioca usluga.
Kako bi ostvario svoje ciljeve, Centar ce saradjivati sa relevantnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Pored
inostranih Fakulteta i EU institucija, saradnja ce se ostvariti i sa domacim institucijama kao što su Ministarstvo
vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstvo nauke, Ministarstvo prosvjete itd. kao i sa privrednim subjektima,
lokalnim samoupravama i državnim ustanovama zainteresovanim za ucesce u medjunarodnim projektima,
narocito u projektima finansiranim iz fondova EU. Takodje, prilikom organizovanja radionica, Centar može
angažovati renomirane organizacije iz zemlje i inostranstva koje su specijalizovane za obavljanje aktivnosti koje
su tema radionica.

Kontakt osoba
email:
milena87@t-com.me
www:
visit page
Adresa:
Jovana Tomasevica 37, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel:
+382 67 263 307