logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Institut za sociologiju i psihologiju (Centar)
Univerzitet Crne Gore
www:
Home page
email:
ceranicgoran@gmail.com

Kao istraživacka jedinica pri Filozofskom fakultetu , Institut za sociologiju i psihologiju je orjentisan na cjelovito
proucavanje globalnih osobina društva Crne Gore. Institut za sociologiju i psihologiju je, na ovaj nacin, veoma
otvoren za interdisciplinarna istraživanja i saradnju sa drugim nau?nim institucijama. Strateška opredeljenja Instituta
su:
• temeljna istraživanja najznacajnijih fenomena društvene stvarnosti, njihovih uzroka i posledica, koji bitno
uti?u položaj gra?ana, porodice, institucija, organizacija i ukupni progresivni razvitak društva Crne Gore;
• razvijanje tematskih primijenjenih istraživanja u pojedinim oblastima društvene stvarnosti;
• formiranje i prezentacija baze podataka iz završenih projekata,
• uspostavljanje, i širenje saradnje sa domacim i mecunarodnim naucnim institucijama, NVO i fondacijama na
formiranju i realizovanju zajednickih projekata;
• kointinuirana saradnja sa osnovnim, postdiplomskim i doktorskim studijem sociologije (istraživanja u okviru
izrade magistarskih i doktorskih radova), unapredjenje nastave sociologije i psihologije na svim nivoiuma obrazovanja;
• izdavacka djelatnost: publikovanje istraživackin nalaza i dalje afirmisanje casopisa Sociološka luca;

Prezime i ime email Matična institucija
true Ceranic Goran ceranicgoran@gmail.com Univerzitet Crne Gore
Krivokapic Nataša natashak@t-com.me Univerzitet Crne Gore
Samardžic Obrad obradsamardzic@gmail.com Univerzitet Crne Gore
Šarovic Rade sarovicrade@gmail.com Univerzitet Crne Gore
V. Popovic Mirjana Univerzitet Crne Gore
Vukicevic Slobodan vukicevic@t-com.me Univerzitet Crne Gore
Živkovic Predrag sociollog@gmail.com Univerzitet Crne Gore

U hronologiji naucnoistraživacke misije, Institut za sociologiju i psihologiju je bio inicijator više naucnoistraživackih
projekata koji su od nacionalnog znacaja. Kao najznacajnije navodimo sljedece naucne rezultate:
• Crna Gora u eri kompetitivnosti (projekat realizovan u saradnji sa CANU);
• Komparativno sociološko istraživanje svojine i preduzetništva u postsocijalistickom periodu (Crna Gora – Rusija)
(projekat se realizuje u saradnji sa Moskovskim Državnim Univerzitetom imena Lomonosova)
• Kulturna identifikacija Crne Gore i brendiranje nacije – odnos nacionalnog, evropskog i globalnog
• Sociološki aspekti demografskih kretanja i populacione politike u Crnoj Gori;
• Savremeni tip sela i perspektive sela u Crnoj Gori;
• Istraživanje o ugroženim društvenim grupama, njihovom broju, klasifikaciji, potrebama i trenutnom stanju
pružanja socijalnih usluga (Nikšic, Bijelo Polje);
• Održivi razvoj turizma i zaštita životne sredine sjeverne Crne Gore i južne Bosne i Hercegovine;
• Humanitarac (socijalno ugrožene društvene grupe);
• Naucno-istraživacki rad na univerzitetu u funkciji nastave i iskustva sa primjenom Bolonjske deklaracije;
• Rod, nasilje i demokratija na Zapadnom Balkanu – Filozofski fakultet, Institut za sociologiju i psihologiju u
saradnji sa Univerzitetom u Oslu

Kontakt osoba
email:
ceranicgoran@gmail.com
www:
visit page
Adresa:
Tel:
+382 69 221 063