logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo-Institut za biologiju mora (Laboratorija)
Univerzitet Crne Gore
www:
Home page
email:
acojo@ac.me

Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo trenutno zapošljava cetiri doktora nauka, jednog doktoranta i jedno
tehnicko osoblje. Istraživanja koja se sprovode u okviru laboratorije objedinjuju pelagicne i demerzalne resurse, kao i
naselja rakova i glavonožaca na podrucju južnog Jadrana, odnosno Crnogorskog primorja. U okviru laboratorije sprovodi
se dugogodišnji monitoring stanja ribljih populacija, njihove distribucije i abundance, dok se posebna pažnja posvecuje
ekonomski važnim vrstama cija se biologija, ekologija i populaciona dinamika temeljno izucavaju.
U laboratoriji se sprovodi i istraživanje kvalitativnog i kvantitativnog sastava ihtioplanktona (jaja, larvi i postlarvi riba), koji
predstavlja jednu od najosjetljivijih faza u životnom ciklusu riba.
Naucno-istraživacka djelatnost laboratorije omogucila je ucešce u mnogim nacionalnim i medjunarodnim projektima.
Vecina istraživanja prepoznata je od strane Ministarstva nauke i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja kao veoma
znacajna za razvoj morskog ribarstva i održivo upravljanje postojecim resursima.

Prezime i ime email Matična institucija
true Joksimovic Aleksandar acojo@ac.me Univerzitet Crne Gore
Djurovic Mirko Univerzitet Crne Gore
Ikica Zdravko Univerzitet Crne Gore
Markovic Olivera Univerzitet Crne Gore
Pesic Ana Univerzitet Crne Gore

• Dinamika populacije, procjena biomase i MSY (maksimalno dozvoljenog nivoa iskoriš?avanja) ekonomski važnih
vrsta riba, rakova i glavonožaca
• Sastav prilova (discarda)
• Mjere upravljanja živim resursima mora i njihovo ocuvanje na principima održivog razvoja
• Analiza sastava riblje mladji Bokokotorskog zaliva
• Procjena biomase pelagicnih resursa primjenom DEP (Daily Egg Production) metode kao i akusticnom metodom
(ehosondiranjem)
• Odre?ivanje selektivnosti i štetnosti pojedinih ribolovnih alata
• Monitoring novih vrsta riba u južnom Jadranu

Kontakt osoba
email:
acojo@ac.me
www:
visit page
Adresa:
Tel:
+382 32 334 569