logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Laboratorija za opštu biologiju i zaštitu mora (Laboratorija)
Univerzitet Crne Gore
www:
Home page
email:
vmacic@ibmk.org

U okviru 5 odjeljenja laboratorije, aktivnosti su razlicito fokusirane:
• istraživanja planktonske fitocenoze
• istraživanja kvalitativnog i kvantitativnog sastava zooplanktona
• istraživanja morskih makroalgi, morskih cvjetnica i njihovih biocenoza
• Istraživanja zoobentosa u kontinentalnom šelfu Crnogorskog primorja
• istraživanja ekologije morskih mikroorganizama (bakterije, cijanobakterije, heterotrofni nanoplankton), kao i
istraživanja alohtonih mikroorganizama, koji iz razlicitih izvora dospijevaju u morsku sredinu.

Prezime i ime email Matična institucija
true Macic Vesna vmacic@ibmk.org Univerzitet Crne Gore
Drakulovic Dragana Univerzitet Crne Gore
Petovic Slavica Univerzitet Crne Gore

Rezultati istraživanja 5 odjeljenja imaju višestruku direktnu primjenu:
• služe kao indikatori ekološkog stanja u akvatorijumu Crnogorskog primorja i imaju neposrednu primjenu,
kako i na koji nacin riješavati probleme;
• koriste se u svrhu saradnje sa srodnim ustanovama iz regiona i Mediterana
• za uspostavljanje zašticenih podrucja u moru
• dokumentovanje
• primjenjuju se u procjeni sanitarnog stanja mora

Kontakt osoba
email:
vmacic@ibmk.org
www:
visit page
Adresa:
Škaljari bb, 85330 Kotor, Crna Gora
Tel:
+382 32 334 570