logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Centar za razvoj karijere (Centar)
Ekonomski fakultet
www:
Home page
email:
ekonomija@ac.me

Osnovni zadaci Centra sistematizovani su kroz 10 kljucnih ciljeva, koji se odnose na studente, diplomce, poslodavce,
ali i šire okruzenje:
• Savjetovanje i osposobljavanje studenata za upravljanje licnom
• Kontinuiranja edukacija studenata
• Stvaranje uslova za obavljanje prakse za vrijeme studiranja
• Pruzanje strucne pomoci poslodavcima u procesu optimalnog odabira ljudskih resursa
• Umrezavanje
• Realizacija programa zapošljavanja najboljih diplomaca
• Promocija studenata i diplomaca, kao i Ekonomskog fakulteta
• Kreiranje baze podataka studenata i poslodavaca sa aktuelnim podacima
• Organizovanje sajma zaposljavanja u zgradi Fakulteta
• Unapredjenje ukupnog nivoa rada i kvaliteta Ekonomskog fakulteta, ali i Univerziteta Crne Gore
U krajnjem, uloga Centra za razvoj karijere je da studentima pruza pomoc u pripremi za poslovni svijet i razvoj
karijere, kao i relevantne informacije o mogucnostima zaposlenja, dok je na studentima da te mogucnosti ostvare
u direktnom kontaktu sa poslodavcima. Centar nije direktni posrednik pri zapošljavanju (osim za najbolje studente
generacije). Sve usluge Centra su studentima besplatne.

Prezime i ime email Matična institucija
true Melovic Boban ekonomija@ac.me Ekonomski fakultet

Centar za razvoj karijere je od 2013. godine ukljucen u program realizacije projekata: angazovanje gostujucih
predavaca i realizacija studentske prakse. Do sada se 10 profesora Ekonomskog fakulteta ukljucilo u ovu aktivnost,
na nacin što su predlozili (angazovali) 14 saradnika i 11 gostujucih predavaca, kao i 17 kompanija za realizaciju
studentske prakse. Takodje, u toku 2013. godine realizovano je i sljedece:
• Obuka pisanja CV-ja
• Obuka pisanja propratnog (motivacionog) pisma
• Priprema za intervju (poslodavca) – Najcesca pitanja poslodavca? Najcesce greske kandidata?

Kontakt osoba
email:
ekonomija@ac.me
www:
visit page
Adresa:
Jovana Tomasevica 37, 81000 Podgorica
Tel:
+382 20 241 138