logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English
Laboratorija za automatizaciju i mehatroniku (Laboratorija)
Mašinski fakultet
www:
Home page
email:
marinami@ac.me

Ciljevi laboratorije za automatizaciju i mehatroniku su istraživanja, komercijalni poslovi i usluge, kao i edukacija studenata
i spoljnjih korisnika, u slede?im oblastima:
• Tehnicka mjerenja
• Akvizicija podataka
• Procesiranje podataka
• Zadaci upravljanja mašinama i procesima
• Unapredjenje upravljackih zadataka mašinama i procesima
• Projektovanje i upravljanje automatizovanih mašina i
ure?aja
• Projektovanje mobilnih robota i i upravljanje
• Analiza vibracija
• Tehni?ka dijagnostika
• LLL kursevi iz oblasti:
• Pneumatika, osnovni nivo (podržano FluidSIM-P software-
om)
• Pneumatika, napredni nivo (podržano FluidSIM-P
software-om)
• Elektropneumatika, osnovni nivo (podržano FluidSIMP
software-om)
• Elektropneumatika, napredni nivo (podržano Fluid-
SIM-P software-om)
• Mjerenja u pneumatici
• Pneumatsko servo-posicioniranje, osnovni nivo
• Pneumatsko servo-posicioniranje, napredni nivo
• Hidraulika, osnovni nivo (podržano FluidSIM-H software-
om)
• Hidraulika, napredni nivo (podržano FluidSIM-H software-
om)
• Elektrohidraulika, osnovni nivo (podržano FluidSIM-H
software-om)
• Elektrohidraulika, napredni nivo (podržano FluidSIMH
software-om)
• Mjerenja u hidraulici
U pripremi su kursevi iz oblasti:
• PLC i PLC programiranje, osnovni nivo
• PLC i PLC programiranje, napredni nivo
• Mehatronika
• Procesna automatizacija

Prezime i ime email Matična institucija
true Mijanovic Markuš Marina marinami@ac.me Mašinski fakultet
Mijanovic Zoran zoranm@ac.me Elektrotehnički fakultet
Skupnjak Darko skupnjak@t-com.me Mašinski fakultet
Tomovic Radoslav radoslav@ac.me Mašinski fakultet

• Projektovani su i implementirani brojni sistemi upravljanja.
• Za industrijske partnere je projektovano više mašina i urecaja.
• Redovno se radi tehnicka dijagnoza stanja proizvodne opreme Termoelektrane Pljevlja.
• Pored ostalog, trenutno se radi na razvoju terenskog mobilnog robota.

Kontakt osoba
email:
marinami@ac.me
www:
visit page
Adresa:
Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel:
+382 20 220 734