logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Filipovic Luka

Na Elektrotehnickom faluktetu Univerziteta Crne Gore diplomirao 2004 godine, a magistrirao 2009 godine
iz oblasti racunarskih nauka. Bavi se istraživanjem iz oblasti paralelnog programiranja i distribuiranih
racunarskih sistema. Objavio 9 radova na medjunarodnim i domacim casopisima i konferencijama.Ucesce u
projektima SEE-GRID-2, SEE-GRID-SCI, HP SEE, EGI Inspire, Euraxess.