logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Gazivoda Vladimir

Diplomirao na Elektrotehni?kom fakultetu u Podgorici, odsjek za elektroniku. Trenutno u izradi magistarske
teze na temi analize krosbar komutatora sa prilago?enim realnim Internet saobra?ajem. Objavljeno 7
nau?no-istraživa?kih radova. U?eš?e u projektima SEEREN 2, GEANT, GEANT 3+.