logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Pesic Ana

Dr Ana Pesic. Završila je studije ekologije na Prirodno-matematickom fakultetu u Kragujevcu 2003. godine. Doktorsku
disertaciju pod nazivom »RIBARSTVENO - BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA JUVENILNE SRDELE (Sardina pilchardus
Walbaum 1792.) U KOTORSKOM ZALIVU« odbranila je 2011. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.