logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Markovic Olivera

Dr Olivera Markovic. U Institutu radi od 2000. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom »Biologija kozice Parapenaeus
longirostris, (Lucas, 1846) (Crustacea, Decapoda) na šelfu Crnogorskog primorja« odbranila je 11.06.2012.
godine na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje doktora bioloških nauka. Saradnik je na nacionalnim
i medjunarodnim projektima vezanim za procjenu stanja demerzalnih resursa.