logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Ikica Zdravko

Zdravko Ikica, Diplomirani inženjer morskog ribarstva (Sveucilišni odjel za studije mora Sveucilišta u Splitu) i inženjer
pomorskog prometa (smjer nautika) (Pomorski fakultet u Splitu). Na Institutu za biologiju mora zaposlen je od 2008.
godine. Doktorska disertacija („Dinamika populacije muzgavaca (Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798) i Eledone moschata
(Lamarck, 1798)) na podrucju južnog Jadrana“) spremna je za odbranu..