logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Mrdovic Milos
www:

Na Elektrotehni?kom faluktetu (odsjek za elektroniku, telekomunikacije i ra?unare) Univerziteta Crne Gore
diplomirao 2008 godine. Student magistarskih studija iz oblasti ra?unarskih nauka. Bavi se istraživanjem iz
oblasti servisno orijentisane arhitekture i distribuiranih ra?unarskih sistema. U?eš?e u projektima: Tempus
CONGRAD (JP517153), Tempus NLSWBU (JP158764), IPA NQF&QA.