logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta Crne Gore

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta Crne Gore

UCG tempus
Crnogorski English

Istraživači

Sibalic Nikola

Dr Nikola Sibalic, zaposlen je na Univerzitetu Crne Gore - Mašinskom fakultetu u Podgorici kao Viši strucni
saradnik. Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Modeliranje i simulacija procesa spajanja deformisanjem
- FSW” odbranio je 2010. na Mašinskom fakultetu u Podgorici. U toku dosadašnjeg rada objavio je ok 20
naucnih i strucnih radova. Izvodi pedavanja iz više predmeta iz oblasti mašinstva i mehanicke prerade drveta.